Stadgar

STADGAR FÖR SVENSKA THOMAS BERNHARDSÄLLSKAPET
med hemort i Malmö.

Föreningen bildad 2020. Organisationsnr. 802533-6218

1§ Ändamål
Föreningen har som ändamål att främja intresset för författaren Thomas Bernhard, att öka kännedomen om hans verk och att uppmärksamma forskning samt litterär och annan konstnärlig produktion med anknytning till Thomas Bernhards författarskap eller liv. Föreningen fullföljer detta syfte genom att bedriva publikationsverksamhet, samt arrangera föreläsningar och seminarier. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund.

3§ Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

4§ Firmateckning
Styrelsen utser firmatecknare.

5§ Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

10§ Medlemskap
Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

11§ Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 28/29 februari får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

13§ Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

– har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

– har rätt till information om föreningens angelägenheter

– ska följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan

– har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

– ska betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen

– godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen.

14§ Kallelse till föreningens möten
Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast två veckor före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem per post eller e-post. Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

18§ Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

22§ Sammansättning
Styrelsen består av ordförande, samt 2-5 övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant.